Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Richtlijnen

Een richtlijn is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en - gebruikers.

De chirurgische beroepsgroep is en blijft aktief in het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en het reviseren van bestaande richtlijnen.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut: https://richtlijnendatabase.nl

Voor een overzicht van de richtlijnen die in ontwikkeling zijn resp. in de commentaarfase of defintief kunt u ook kijken op de NVvH website: https://heelkunde.nl/richtlijnen-0


Graag nodigen wij u uit voor de autorisatie van de RL Amputatie: (deadline 8 september 2020)

Mocht hierop nog een reaktie willen geven, mailt u ons dan voor 8 september aanstaande uw commentaar: secretariaat@trauma.nl

Overzicht commentaar richtlijn Amputatie en prothesiologie.pdf

Richtlijn Amputatie en prothesiologie onderste extremiteit.pdf

Commentaarformulier RL Amputatie en prothesiologie onderste extr_NVvH.doc

Graag nodigen wij u uit voor de autorisatie van de RL Bloedtransfusiebeleid - deel 3 : deadline 7 september 2020)

Mocht hierop nog een reaktie willen geven, mailt u ons dan voor 7 september aanstaande uw commentaar: secretariaat@trauma.nl

Overzicht binnengekomen commentaarfase.pdf

Richtlijn Bloedtransfusiebeleid deel 3.pdf

Commentaarformulier fase 3 richtlijn Bloedtransfusiebeleid_NVT maart 2020.doc

Graag nodigen wij u uit voor commentaar op de modules antitrombotisch beleid (deadline 1 oktober 2020)

Mocht hierop nog een reaktie willen geven, mailt u ons dan voor 1 oktober aanstaande uw commentaar: secretariaat@trauma.nl

Uitnodiging tot commentaar modules antitrombotisch beleid.pdf

Conceptmodules update richtlijn Antitrombotisch beleid.pdf

Commentaarformulier update modules richtlijn antitrombotisch beleid.doc


Graag nodigen wij u uit voor de FMS kennisagenda COVID19 gerelateerde kennisvragen
De FMS-wetenschapscommissie heeft deze agenda geïnitieerd, omdat zij graag inzicht wilde in de belangrijkste kennislacunes op het gebied van COVID-19.De kennisagenda wordt gedeeld met ZonMw om richting te geven wat namens de Federatie en de wetenschappelijke verenigingen als belangrijk onderzoek wordt gezien. Dit kan helpen als er mogelijk een nieuwe subsidieoproep vanuit ZonMw komt op het gebied van COVID-19. Als Federatie kunnen we een steunbrief afgeven aan onderzoekers als zij een geprioriteerd onderzoek op de kennisagenda willen indienen. Over de precieze invulling is de FMS nog in overleg met ZonMw.

Mocht je een kennishiaat willen aanleveren, dan kan dat bij het NVT secretariaat: secretariaat@trauma.nl
Aangezien het een ‘levend document’ is, is er geen termijn aan verbonden.

Begeleidende brief: 20200716 Verzoek aanleveren COVID-19 kennisvragen.pdf

Inventarisatie formulier: Inventarisatieformulier kennishiaten - wv def.docx