Level criteria

De acute opvang en behandeling van ongevalsslachtoffers in Nederland vindt plaats binnen een zogenaamd inclusief-model. Dit impliceert dat ieder ziekenhuis een taak en verantwoordelijkheid kan hebben in de traumazorg. Sinds de jaren ’90 streeft de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) naar ‘de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment door de juiste professional’.

Daartoe is Nederland sinds 1999 verdeeld in 11 traumaregio’s. Iedere regio bestaat uit tenminste een regionaal traumacentrum en een aantal ziekenhuizen. De traumacentra coördineren de organisatie van de acute traumazorg binnen hun regio. Traumazorg is dus geen taak of verantwoordelijkheid van een individueel ziekenhuis, maar nadrukkelijk een collectieve verantwoordelijkheid van de regionale ziekenhuizen én hun prehospitale zorgverleners. Behandeling van de meest ernstig gewonde patiënten (polytrauma) vindt in opzet plaats in de Level-1 ziekenhuizen. Minder complexe letsels kunnen veilig opgevangen en behandeld worden in Level-2 en -3 ziekenhuizen. Zo weet de ambulancedienst in welk ziekenhuis iedere traumapatiënt veilig gepresenteerd kan worden. Met een dergelijk model wordt traumazorg kostenefficiënt en -effectief georganiseerd (“Dichtbij wat kan, verder weg wat moet”).

Sinds 1999 stelt de NVT ‘Levelcriteria’ vast, in nauwe samenwerking met belendende medisch-wetenschappelijke verenigingen. Het document ‘Levelcriteria’ beschrijft de minimale eisen waaraan ziekenhuizen moeten voldoen om verantwoorde acute opvang en behandeling te kunnen verzorgen. De criteria worden periodiek gereviseerd en geaccordeerd door de algemene ledenvergadering van de vereniging en zijn onderdeel van het document ‘Normen’ van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

Iedere traumapatiënt, waar dan ook in Nederland, moet er op kunnen vertrouwen dat hij goede traumazorg krijgt. De verantwoordelijkheid voor de regionale inrichting is wettelijk belegd bij de regionale traumacentra. Daarom is het toezicht op een correcte implementatie van de Levelcriteria een verantwoordelijkheid van de regionale traumacentra. Dit toezicht vindt plaats middels periodieke visitaties, georganiseerd door het regionaal traumacentrum en onder auspiciën van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (www.lnaz.nl).

De nu geldende minimale eisen zijn samengevat in de onderstaande versie ‘Levelcriteria 2020-2024’ en bijbehorende side-letter. De NVT is voornemens om eind 2023 een nieuwe versie vast te stellen voor de periode 2025-2029. De commissie ‘Levelcriteria’ behoudt zich het recht voor om kleine aanpassingen (die de criteria inhoudelijk niet beïnvloeden) tussentijds via de side letter te doen.

Levelcriteria 2020 – 2024, treft u hierbij aan:

Sideletter 2020 – 2024, treft u hierbij aan:

Levelcriteria 2013 – 2018 : (oude versie):