Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten

De gewijzigde statuten zijn tijdens de ALV op 16 maart 2021 goedgekeurd en treft u hierbij aan:

Huishoudelijk reglement

BESTUUR

Artikel 1.
Tot de taken van het bestuur wordt mede gerekend het periodiek overleg met de ingestelde werkgroepen en commissies en het onderhoud van de contacten met de European Trauma Society en de zusterverenigingen in het buitenland.

Artikel 2.
De voorzitter leidt de vergadering en wordt bij ontstentenis vervangen door de penningmeester. Is ook deze afwezig, dan wijst het bestuur een persoon uit zijn midden aan, die zich met de leiding belast.

Artikel 3.
De secretaris, of bij diens ontstentenis de penningmeester, verzorgt de notulen, verzendt de convocaties en zorgt voor de publicatie van de handelingen op de wijze en in de vorm als door de ledenvergadering bepaald. De secretaris is tevens bibliothecaris-archivaris.

Artikel 4.
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur voert de penningmeester het geldelijk beheer van de Vereniging.

LEDEN

Artikel 5.
De aanmelding tot gewoon lid van de Vereniging geschiedt door schriftelijke aanmelding bij de secretaris of diens vertegenwoordiger, onder opgave van minimaal de volgende gegevens:

  • naam
  • voornamen
  • geboortedatum
  • huis- en praktijkadres, waar van toepassing datum en inschrijving in het Specialistenregister.

Artikel 6.
De aanmelding tot assistent-lid van de Vereniging geschiedt door schriftelijke aanmelding bij de secretaris of diens vertegenwoordiger onder opgave van minimaal de volgende gegevens:

  • naam
  • voornamen
  • geboortedatum
  • huis- en werkadres
  • datum aanvang opleiding en indien van toepassing datum van verwachte inschrijving in het Specialistenregister.

Artikel 7.
Buitengewone leden worden aangenomen wanneer zij een schriftelijk verzoek daartoe indienen bij de secre taris. De secretaris plaatst de namen van degenen die hierdoor als buitengewoon lid zijn aangenomen op de convocatie voor de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 8.
Het Erelidmaatschap wordt toegekend door het bestuur indien een lid dan wel een niet lid op bijzondere wijze heeft bijgedragen aan de traumatolo gie in het algemeen of in de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie in het bijzonder. Ereleden zijn v erschoond van lidmaatschapsbijdrage. Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 9.
De algemene vergadering wordt één maal per jaar bij voorkeur tijdens de Chirurgendagen georganiseerd en één maal per jaar tijdens de Traumadagen.

Artikel 10.
Een ieder die op een algemene vergadering een voordracht of demonstratie wenst te houden, geeft het onderwerp op voor een door het bestuur vastgestelde datum.
De aanmelding dient vergezeld te gaan van een korte samenvatting van 150-200 woorden. Het bestuur stelt voor elke voordracht en de daaruit voortvloeiende discussie de beschikbare tijd vast.

Artikel 11.
Ten aanzien van algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen geldt de volgende stemmingsprocedure. Over personen wordt met ongetekende, gesloten briefjes gestemd; over zaken mondeling. Wanneer omtrent een benoeming bij de eerste stemming niemand een meerderheid verkrijgt, heeft een nieuwe stemming plaats. Deze herstemming wordt gehouden tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich verenigen en dan door volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen beslist. Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Indien over een voorstel
de stemmen staken, vindt herstemming plaats. In geval bij herstemming de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

KANDIDAATSTELLING

Artikel 12.
Het bestuur doet een voorstel voor kandidaten voor de vrijgekomen functies in het bestuur, de commissies of werkgroepen en plaatst de namen van de kandidaten op de convocatie van de eerstvolgende algemene vergadering. Tegenkandidaten kunnen uiterlijk tot voor aanvang van de algemene vergadering worden voorgesteld door tenminste vijf gewone leden van de vereniging en ter kennis van het bestuur worden g eb racht.

COMMISSIES

Artikel 13.
De Nederlandse Vereniging voor Traumatologie kent een wetenschappelijke raad, een opleiding scommissie en een klankbordgroep. De reglementen gaan hierbij en maken deel uit van dit huishoudelijke reglement.

Bestuur NVT