Subsidie proefschriften

Richtlijnen Subsidie Proefschrift Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

Tijdens de bestuursvergadering dd 18 februari 2014 heeft het bestuur besloten de gangbare regeling voor het verstrekken van subsidie voor proefschriften te wijzigen. De regeling luidt nu als volgt:

Het betreft een proefschrift met een voor de traumachirurgie belangwekkend onderwerp (zulks ter beoordeling door het bestuur van de NVT).

  1. De promovendus is de afgelopen twee jaar lid van de vereniging. 
  2. De promovendus vermeldt de NVT prominent als sponsor in zijn-haar proeve.

In ruil hiervoor ontvangt de betreffende promovendus de volgende rechten:

  1. De promovendus kan een schriftelijk verzoek voor subsidie indienen bij de penningmeester voor een bedrag van € 500,00 welke na goedkeuring door de penningmeester wordt overgemaakt op een door de promovendus aangegeven rekeningnummer na verschijning van bovengenoemde samenvatting in het tijdschrift of na acceptatie hiervan door de redactie.
  2. Het proefschrift wordt na goedkeuring op de website geplaatst van de NVT na verstrekking van de digitale versie (pdf) van het proefschrift aan het NVT secretariaat.

U stuurt het voorblad van uw proefschrift digitaal aan het secretariaat (JPG of PNG) minimale afmeting dient 150 pixels hoog te zijn. Tevens ontvangen wij uw proefschrift in pdf formaat. Dit formaat dient kleiner te zijn dan 40MB.