Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Voorwaarden lidmaatschap NVT

Artikel 3.
De vereniging kent leden, buitengewone leden, assistent-leden, rustende leden en ereleden.

Artikel 4.
Als leden kunnen worden toegelaten:

- gewone leden van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
- buitengewone leden van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, mits zij bij de beoefening van hun dagtaak actief bij de traumatologische problematiek betrokken zijn.

Als buitengewone leden kunnen worden toegelaten:

-  zij die door hun aanmelding van hun belangstelling voor de traumatologie blijk geven.

Als assistent-leden kunnen worden toegelaten:

- arts-assistenten al dan niet in opleiding.

Als rustende leden kunnen worden toegelaten:

- leden van onze vereniging en/of van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde die hun werkzaamheden hebben beëindigd

Tot erelid kan worden benoemd:

- een ieder die op grond van zijn verdiensten, naar de mening van het bestuur, voor deze benoeming in aanmerking komt.

Artikel 5.
Men kan het lidmaatschap verkrijgen door zich als zodanig aan te melden bij de secretaris van het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 4.

Artikel 6.
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

- door overlijden;
door schriftelijke opzegging door het lid bij het bestuur, welke opzegging ingaat aan het einde van het kalenderjaar waarin de opzegging plaatsvindt;
door opzegging namens de vereniging door het bestuur, in geval de betrokkene gedurende één jaar, ondanks herhaalde aanmaningen, niet aan zijn verplichting tot betaling van contributie heeft voldaan;
door ontzetting, welke geschiedt door de algemene vergadering bij besluit, genomen met een meerderheid van tenminste drie vierde der geldig uitgebrachte stemmen.

Zij die geen gewoon, buitengewoon, assistent, oud- of erelid meer zijn, kunnen geen rechten op de vereniging doen gelden.