Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Privacy Trauma.nl

Privacy verklaring:

Van: Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT)
Gevestigd te: Weesp
Contactgegevens: Stationsweg 17, 1382 AA Weesp
KVK: 40 47 95 38

De NVT heeft als centrale missie om de kwaliteit van haar leden, traumachirurgen, en de traumazorg te bevorderen en patiënten en geïnteresseerden zo goed als mogelijk te informeren over de traumachirurg en trauma chirurgische zorg. De NVT werkt veel samen met andere beroepsorganisaties omdat de trauma chirurg een belangrijke schakel is.

Door deze uiteenlopende activiteiten, leden, andere wetenschappelijke verenigingen, zorgaanbieders en patiënten verzamelen wij persoonsgegevens waarmee wij zorgvuldig willen omgaan.

Hierna gaan wij achtereenvolgend in op de achtergrond en doeleinden van deze gegevensverwerking, het verzoek om instemming, de rechten die u jegens NVT kunt uitoefenen met betrekking tot deze gegevens, de beveiligingsmaatregelen die we hebben getroffen, de bewaartermijnen, specifieke contactgegevens voor informatie over het privacy beleid alsmede de gevolgen die intreden als u de gevraagde toestemming niet verstrekt of intrekt.

 

Achtergrond en doeleinden gegevens verstrekking:

Indien u onze website bezoekt om bijvoorbeeld informatie te verkrijgen over onze activiteiten, aandoeningen, cursussen, registraties de daaraan verbonden kosten of de procedures, kunt u gegevens achterlaten die worden verzameld. Wij verwijzen daartoe naar de onderstaande cookieverklaring.

Indien u vragen stelt aan onze organisatie bijvoorbeeld via het e-mail adres worden uw contactgegevens en de gegevens die u in uw mailbericht vermeldt verwerkt. Voor algemene vragen kunt u volstaan met een contactadres en voornaam. Wij verzoeken u vriendelijk geen gezondheidsgegevens te vermelden die herleidbaar zijn naar een persoon. Er wordt naar aanleiding van uw eventuele verzoek contact met u opgenomen om te bezien aan wie u het best uw vragen kunt stellen.

Indien u aanvragen (zoals bijvoorbeeld voor lidmaatschap), al dan niet via deze website indient, zal de organisatie de persoonsgegevens die op het aanvraagformulier staan vermeld en die u zelf toevoegt, verwerken. Met het oog hierop adviseren wij u niet meer gegevens, over uzelf of andere betrokkenen, te verstrekken dan die waarom expliciet wordt gevraagd.

Het lidmaatschap vormt een onderdeel van een overeenkomst tussen de NVT en het lid waarvan de inhoud onder andere in de statuten, reglementen en codes van de NVT wordt bepaald. Daarnaast biedt de NVT nog andere diensten aan. Voor zover nodig en vereist wordt de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gevraagd van de betrokkenen (leden) om de daarvoor verstrekte gegevens te verwerken. Deze toestemming wordt via het aanvraagformulier van u gevraagd door middel van het aanvinken van de daarop aangegeven digitale positie.

De gegevens die aan de betrokkenen worden gevraagd worden gebruikt om:

 • De communicatie tussen de NVT, haar organen en de leden te faciliteren;
 • Het aanleggen van een ledenlijst;
 • Betalingen te verrichten, facturen te versturen en een administratie te voeren;
 • Leden op te roepen tot Ledenvergaderingen en bijeenkomsten;
 • Het toegang bieden tot (buitenlandse) tijdschriften;
 • Het nemen van besluiten over aanvragen tot certificering/registratie sub-specialisme;
 • Het behandelen van klachten en verzoeken met betrekking tot de persoonsgegevens;
 • Plaatsen van vacatures en cursussen;
 • Ondersteunen van promoties en onderzoek;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het uitgeven van een jaarboek, magazine en/of andere informatie.

 

Aan wie worden de gegevens doorgegeven of verwerkt?

Persoonsgegevens doorgegeven aan en verder verwerkt door:

 • De provider (123 Webhost);
 • Secretariaat: 1-2 Link;
 • Boekhoud en administratiekantoor;
 • Medonline.

Gevolgen van het niet verstrekken of intrekken van de toestemming tot gegevensverwerking:

Indien geen gegevens of onvolledige gegevens worden verstrekt, zal de afhandeling van aanvragen, vragen en verzoeken niet behandeld kunnen worden respectievelijk aanzienlijk langer duren vanwege de extra administratieve lasten en het postverkeer.

Beveiligingsmaatregelen:

De NVT heeft als beleid om niet meer over een persoon te vragen dan strikt noodzakelijk. Dientengevolge worden zo min mogelijk of geen privé gegevens gevraagd, betrokkenen uitdrukkelijk geadviseerd om geen gegevens over zichzelf of een andere betrokkene te verstrekken waarom niet expliciet in het formulier of anderszins wordt gevraagd en in ieder geval geen gegevens omtrent de gezondheid van een herleidbare persoon te verstrekken.

De digitale ledenlijst is beperkt toegankelijk.

NVT heeft bovendien de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Internet: ESET Internet Security & AVG Internet Security
 • Website: Firewall & AntiVirusprogramma’s & SSL protocol & DNSSEC

Bewaartermijnen:

Gegevens over leden waarvan het lidmaatschap is beëindigd worden gedurende maximaal twee jaar na de beëindiging van het lidmaatschap bewaard.

Gegevens voor de boekhouding worden gedurende maximaal zeven jaar bewaard.

E-mailberichten waarin vragen over een aandoening worden gesteld worden na drie maanden verwijderd.

Communicatie tussen bestuur en leden dan wel organen en commissies van de vereniging wordt na zeven jaar van het digitale netwerk verwijderd en gedurende nog zeven jaar elders bewaard.

Toestemming, het intrekken daarvan:

In de aanvraag formulieren wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd tot het verwerken van de daarin vermelde persoonsgegevens en tot het verwerken van persoonsgegevens die naar aanleiding en in het kader van de aanvraag, de afwijzing of toewijzing daarvan beschikbaar komen.

U kunt de toestemming tot het verwerken van deze gegevens te allen tijden intrekken door een concreet verzoek te richten aan:secretariaat@trauma.nl

Een mogelijk gevolg is wel dat NVT geen (beperkte) digitale communicatie met u kan voeren en sluit mogelijke aansprakelijkheid als gevolg hiervan geheel uit. De communicatie in eventuele papieren vorm zal aanzienlijk langer duren en aan u zal worden verzocht om verzoeken en brieven in drievoud in te dienen.

Vragen of verzoeken in relatie tot privacy (bezwaar, correctie en verwijdering etc):

U kunt NVT verzoeken om een opgave te doen van over u verwerkte persoonsgegevens en om correctie dan wel het verwijderen van deze gegevens.

U heeft recht op data portabiliteit en in bepaalde gevallen recht op vergetelheid.

U kunt klachten over de gegevensverwerking van onze organisatie indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de NVT via onderstaande contactgegevens.

Indien u vragen heeft over deze verklaring, uw rechten als betrokkenen dan wel een verzoek (bezwaar) wenst in te dienen omtrent verwerkte gegevens, kunt u daartoe het volgende e-mailadres gebruiken: secretariaat@trauma.nl.

Cookieverklaring:

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze website kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

Uw IP-adres; Uw cookie-ID; Uw webbrowser; Uw locatie;

De webpagina's die u op onze websites bezoekt;

Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de functionaliteit.

Melding datalekken:

Wij verzoeken u vriendelijk om ons het volgende onverwijld te melden:

 • Een vermoeden van een data-lek in de digitale omgeving van de NVT;
 • Misbruik, diefstal van uw wachtwoord (eventueel ook indien u dit wachtwoord heeft gebruikt bij een andere organisatie alwaar een data-lek is opgetreden dat gevolgen heeft voor dit wachtwoord).

Wijziging privacy verklaring:

De NVT behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. De gewijzigde versie zal op de website worden geplaatst. Wij adviseren u dan ook om regelmatig hiervan kennis te nemen.

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

p/a Stationsweg 17, 1382 AA Weesp Email: secretariaat@trauma.nl

KVK  40 47 95 38