Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

Helicopter

Lid worden van de NVT

Om lid te worden van de Nederlandse Vereniging van Traumachirurgie (NVT)  kunt u gebruik maken van het on line aanvraagformulier, klik hier.

Om onze ledenadminstratie te beveiligen en vervuiling te voorkomen wordt uw aanvraag eerst door ons beoordeeld. Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u een bevestiging/faktuur van uw nieuwe NVT lidmaatschap tegemoet zien.

Uw lidmaatschap geldt voor 1 kalenderjaar en dient voor 31 december van het betreffende jaar schriftelijk door u te worden opgezegd. Ontvangen wij geen opzegging voor 31 december, dan wordt uw lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd. 

De lidmaatschapskosten per jaar bedragen:

Leden

toegang ALV

stemrecht

contributie

 

 

 

 

 1. Ereleden

ja

ja

geen

 1. Gewoon leden

 

 

 

NVT traumachirurgen®

ja

ja

325

 1. Buitengewone leden

 

 

 

a. Rustend leden

ja

nee

100

b. Differentianten Trauma

ja

ja

325

c. Overige arts-assistenten

nee

nee

100

d. Overige leden

nee

nee

325

e. Wetenschappelijke onderzoeker

nee

nee

100

f. Algemeen Chirurgen

nee

nee

325

g. Overige zorgverleners

nee

nee

100

 1. Aspirant leden

 

 

 

Studenten

nee

nee

0

Vereisten voor het lidmaatschap
Artikel 4

 1. Erelid is degene die op grond van zijn of haar bijzondere verdienste als zodanig is benoemd door het bestuur.
 2. Als gewone leden worden toegelaten gewone leden van de NVVH die praktiserend chirurg en NVT gecertificeerd traumachirurg zijn en zonder schorsing in het Specialistenregister Heelkunde van de KNMG staan ingeschreven, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als gewone leden.
 3. Als buitengewone leden worden toegelaten:
  1. Rustende Leden van de Vereniging en/of de NVvH die hun beroepsmatige werkzaamheden hebben beëindigd, aangeduid als rustende leden, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als rustende leden.
  2. Assistent-geneeskundigen die de differentiatie fase van de opleiding tot traumachirurg volgen, aangeduid als differentiant-leden, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als assistent geneeskundige leden.
  3. Overige assistent-geneeskundigen aangeduid als assistent leden, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als overige assistent geneeskundige leden.
  4. Medisch specialisten niet behorende tot voornoemde categorieën en alle anderen niet vallende onder eerdergenoemde of laatstgenoemde categorie die door hun aanmelding blijk geven van aantoonbare belangstelling voor de traumachirurgie, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als Overige leden.
  5. Wetenschappelijk onderzoekers die door hun aanmelding blijk geven van aantoonbare belangstelling voor de traumachirurgie, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als wetenschappelijk onderzoeker leden.
  6. NVVH leden die wel algemeen chirurg maar niet NVT gecertificeerd traumachirurg zijn, aangeduid als algemeen chirurg leden, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als algemeen chirurg leden.
  7. Overige zorgverleners niet zijnde medisch specialist die door hun aanmelding blijk geven van aantoonbare belangstelling voor de traumachirurgie, zulks ter beoordeling van het bestuur, aangeduid als overige zorgverlener leden.
 4. Als aspirant leden worden toegelaten studenten die ingeschreven staan bij een instelling voor hoger onderwijs na goedkeuring door het bestuur.Gedurende uw lidmaatschap ontvangt u alle nieuwsberichten van het bestuur per mail. Verder heeft u vrij toegang tot de website en NVT app. Indien u over een BIGnummer beschikt kunt u ook het besloten deel van de website bezoeken. Daarnaast ontvangt u 1 keer per jaar het Magazine de Traumachirurg.

Gedurende uw lidmaatschap ontvangt u alle nieuwsberichten van het bestuur per mail. Verder heeft u vrij toegang tot de website en NVT app. Indien u over een BIGnummer beschikt kunt u ook het besloten deel van de website bezoeken. Daarnaast ontvangt u 1 keer per jaar het Magazine de Traumachirurg.


Tijdens alle NVT evenementen kunt u als lid gebruik maken van een korting voor deelname aan het betreffende evement. We hebben het dan over het Assistenten Symposium, het Gevorderde Symposium (1x per 2 jaar), het Sportcongres (1x per 2 jaar) en de Traumadagen het evenement voor de Traumachirurg in Nederland. Ook voor de Hollandse Avond tijdens het jaarlijkste ECTES en de OTA kunt u als lid inschrijven. Daarnaast organiseert het bestuur 4 Algemene Leden Vergaderingen per jaar, waarvan er twee met name zijn om nieuwe ontwikkelingen/beleid uitvoeriger met u te kunnen bespreken en te overleggen.

Voor de laatste up date informatie adviseren wij u toch altijd gebruik te maken van de NVT website.

 

Wij hopen uw als nieuw lid te mogen begroeten!

Bestuur NVT