nederlandse vereniging voor traumachirurgie

subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkunde

 

T +31 (0)343 - 51 18 51

Levelcriteria NVT

Hierbij treft u de laatste versie aan van de Levelcriteria en de side letter

De ALV van de NVT heeft in november 2018 ingestemd met de inhoud van de criteria voor de periode 2018-2023 en de side letter. 

De ALV van de NVvH heeft in mei 2019 ingestemd met de inhoud van de criteria voor de periode 2018 - 2023 en de side letter. Hiermee is dit document onderdeel van het normendocument 2019 van de NVvH. 

14 november 2018

 1. Een ziekenhuis met “level 1 compleet” status heeft het volledige SEH-profiel inclusief intensive care behoeftig kind en pre- en dysmature zorg en beschikt over een kinder-IC. Indien het level 1 ziekenhuis niet over deze faciliteiten beschikt krijgt het ziekenhuis de status “level 1 volwassenen”. Dit laatst genoemde ziekenhuis moet afspraken vastleggen met de RAV, MMT en omliggende ziekenhuizen hoe de zorg voor kinderpolytrauma wordt geborgd in de regio. Daarnaast adviseert de werkgroep om de NVT een voorstel te doen aan het LNAZ/VWS over het minimaal aantal kinder IC’s verdeeld over Nederland met capaciteit voor de kindertraumapatiënten.
 2. De IC heeft geen niveau indeling meer (besluit NVIC), maar de minimale capaciteit van een IC in een level 1 ziekenhuis is 12 bedden. De NVT stelt dat er altijd 1 bed beschikbaar moet zijn voor de opname van een acute (poly)traumapatiënt.
 3. In deze update van de levelcriteria is het ‘minimaal aantal traumapatiënten met een ISS>15 van 100’ opgehoogd naar een ‘minimum van 240 patiënten per level 1 centrum per locatie’. Eveneens zal binnen regio’s moeten worden voldaan aan de 90% norm van Zorg Instituut Nederland (ZINL), waarbij 90% van de traumapatiënten met een ISS>15 primair gepresenteerd moet worden in een level 1 centrum. De prehospitale triagecriteria zullen moeten worden aangepast, omdat met de huidige criteria in LPA 8.0 dit percentage van 90% niet gehaald wordt. Gezien de te verwachten overtriage zullen binnen regio’s afspraken moeten worden gemaakt over de mogelijkheid om stabiele patiënten, die niet de specifieke level 1 zorg nodig hebben, over te kunnen plaatsen naar level 2 of 3. Per regio moet dit geregeld worden.
 4. In een level 1 traumacentrum moet te allen tijde een polytraumapatiënt of instabiele traumapatiënt gepresenteerd kunnen worden voor de acute opvang en behandeling. Dat betekent dat voor deze categorie patiënten nooit een (tijdelijke) SEH-sluiting kan worden gehanteerd.
 5. In een level 1 ziekenhuis is een CT-scan op de SEH een voorwaarde voor de acute opvang van (poly)traumapatiënten.
 6. De medisch specialismen die aanwezig moeten zijn in een ziekenhuis voor de multidisciplinaire traumazorg worden in de nieuwe criteria aangevuld met psychiatrie voor alle levels en de cardio-pulmonaal chirurg in een level 1. Indien in een level 1 ziekenhuis geen cardio-pulmonaal chirurg werkzaam is moet de zorg (supra)regionaal gewaarborgd zijn.

De resuscitatieve thoracotomie is een van de specialisaties van de traumachirurg. De specialist met ervaring in behandeling van traumatische letsels van de thoraxwand, longen of hart, zoals de traumachirurg, vaatchirurg, longchirurg of cardio-pulmonaal chirurg, dient hiervoor beschikbaar te zijn. Daarnaast is de aanwezigheid van CPC en ECMO een noodzaak voor een volledig uitgerust TC, te denken valt aan de behandeling van drenkelingen en ernstig onderkoelde patiënten.

 1. De TNCC zal als gouden standaard aangehouden worden. Cursussen die door de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) gevisiteerd en gelijkgesteld zijn, kunnen als alternatief dienen in alle levels.
 2. De traumachirurg in een level 1 ziekenhuis kan maar op 1 locatie tegelijk dienst doen om de kwaliteit van traumazorg te waarborgen, lees binnen 15 minuten aanwezig zijn in het ziekenhuis na oproep door de aanwezige AIOS of SEH-artsknmg.
 3. De tijd tot operationele angio-interventie in een level 1 en 2 ziekenhuis is maximaal 30 minuten na aanmelding.
 4. Supervisie van de arts die aanwezig is op de SEH in een level 3 ziekenhuis kan door een chirurg met ATLS of een NVOT orthopeed-traumatoloog gedaan worden. In een level 1 en 2 ziekenhuis wordt de supervisie gegeven door een traumachirurg of een NVOT orthopeed-traumatoloog.

De NVOT orthopeed-traumatoloog kan alleen deze rol vervullen als hij/zij voldoet aan certificeringseisen van de taskforce NVT-NOV. Dit betekent dat o.a. DSTC, EMSB, H-MIMS en geldig ATLS certificaat verplicht zijn. Daarnaast moet de NVOT orthopeed-traumatoloog minimaal 4 dagdelen per week traumachirurgische werkzaamheden verrichten, waarbij 75 trauma-operaties per jaar het minimum is. Als laatste criterium moeten ook minimaal 20 accreditatiepunten per jaar in traumachirurgische nascholing behaald worden. Zie ook de NVT en NOV website.

 1. De MRMI is door het bestuur van de NVT als gelijkwaardige cursus beschouwd aan de H-MIMS.
 2. Bij de opvang van een traumapatiënt binnen kantooruren in een level 3 ziekenhuis staat tenminste een ANIOS Heelkunde klaar. Diens superviserend specialist, chirurg of NVOT orthopeed-traumatoloog, is aanwezig binnen 15 minuten na oproep.

In een level 2 ziekenhuis staat bij de opvang van een traumapatiënt binnen kantooruren tenminste een ANIOS Heelkunde klaar. De superviserend specialist, traumachirurg of NVOT orthopeed-traumatoloog, is aanwezig binnen 15 minuten na oproep.

In een level 1 ziekenhuis staat bij de opvang van een traumapatiënt binnen kantooruren tenminste een AIOS Heelkunde of SEH-artsknmgklaar. De superviserend traumachirurg is aanwezig binnen 15 minuten na oproep/activatie traumateam. De traumachirurg is in het bezit van een geldig DSTC-certificaat.

 1. Voor anesthesiologen blijft de beschikbaarheid van AIOS en stafleden ongewijzigd in de nieuwe levelcriteria. Anesthesiologen in een level 1 en level 2 centrum dienen na een provider ATLS-cursus, ook een refresher ATLS of een gelijkwaardige ABC traumacursus te volgen. In overleg met NVA en NVT is besloten om de ETC en de DSATC toe te staan als refresher cursus waarin CRM teamtraining aan de orde komt en de ABCDE systematiek wordt vervolgd. Voor level 3 is de eis dat de anesthesioloog in ieder geval eenmalig de ATLS cursus gevolgd en behaald heeft in het verleden (ATLS provider). De onderbouwing hiervan is het ‘spreken van dezelfde taal’ tijdens de acute opvang van traumapatiënten. De ATLS geldt als teamtraining, waarbij de gehele groep geschoold wordt en volgens een vastgesteld stramien de opvang van vitaal bedreigde patiënten traint. Deze teamcomponent en het volgen van dezelfde cursus hiervoor, wordt als essentieel gezien.

Voor level 2 en 3 geldt dat voor de anesthesiologie een gemandateerd arts (ANIOS Heelkunde, SEH-artsknmg, IC-arts) aanwezig is in het ziekenhuis buitenkantooruren en deze klaar staat bij de opvang binnen en buiten kantooruren. Deze arts is geschoold in airway management en voert deze taken uit onder de verantwoording van de afdeling anesthesiologie.

De NVA wil de EPA voor (poly)traumaopvang toevoegen aan de eisen zodra deze geïmplementeerd zijn.

 1. De AIOS radiologie staat in een level 1 en 2 ziekenhuis klaar bij traumaopvang binnen en buiten kantooruren. De superviserend radioloog moet binnen 15 minuten na oproep aanwezig zijn binnen kantooruren. Bij traumaopvang buiten kantooruren moet de superviserend radioloog binnen 15 minuten kunnen meekijken via een beveiligde internet verbinding om de beelden te beoordelen en zonodig binnen 30 minuten aanwezig zijn in het ziekenhuis.

De NVT hecht er waarde aan in een level 1 ziekenhuis minimaal de AIOS radiologie klaarstaat bij opvang van een traumapatiënt (FAST, directe beoordeling beeldvorming en direct overleg aanvullende diagnostiek). De NVVR overlegt met haar Ledenraad of in een level 2 ziekenhuis een AIOS of radioloog klaar dient te staan bij de opvang, of dat zij wel of niet gemandateerd de FAST aan een andere arts overlaten en de eerste beoordeling van de foto’s uit de primary survey en indicatiestelling voor aanvullende diagnostiek overlaten aan de teamleider.

In een level 3 ziekenhuis staat niemand klaar namens de afdeling radiologie. De radioloog moet wel binnen 15 min de beelden hebben beoordeeld die worden gemaakt bij de traumaopvang.

 1. In een level 1 ziekenhuis kan naast de AIOS Heelkunde ook een SEH-artsknmgaanwezig zijn op de SEH buiten kantooruren.
 2. In een level 3ziekenhuis staat tenminste een ANIOS Heelkunde klaar bij de opvang van een traumapatiënt buiten kantooruren. De specialist, chirurg of NVOT orthopeed-traumatoloog, is binnen 45 minuten na oproep aanwezig. De traumachirurg of NVOT orthopeed-traumatoloogin een level 3 ziekenhuis mag op meer dan 1 locatie tegelijk dienst doen. Hierbij moet de kwaliteit van traumazorg op alle locaties gewaarborgd zijn. Belangrijkste criterium hierin is dat er altijd binnen 45minuten na oproep een traumachirurgof NVOT orthopeed-traumatoloogaanwezig moet kunnen zijn op de SEH van elke locatie waarvoor dienst gedaan wordt.

In een level 2ziekenhuis staat klaar bij de opvang van een traumapatiënt buiten kantooruren tenminste een ANIOS Heelkunde en de specialist, traumachirurg of NVOT orthopeed-traumatoloog, is aanwezig binnen 15 minuten na oproep. Indien een AIOS Heelkunde of SEH-artsknmgklaar staat bij de opvang dan moet de specialist, traumachirurg of NVOT orthopeed-traumatoloog, binnen 30 minuten na oproep aanwezig zijn.

De traumachirurgof NVOT orthopeed-traumatoloogin een level 2 ziekenhuis mag op meer dan 1 locatie tegelijk dienst doen. Hierbij moet de kwaliteit van traumazorg op alle locaties gewaarborgd zijn. Belangrijkste criterium hierin is dat er altijd binnen 15 of 30 minuten na oproep een traumachirurg of NVOT orthopeed-traumatoloogaanwezig moet kunnen zijn op de SEH van elke locatie waarvoor dienst gedaan wordt. Er dient voorkomen te worden dat de dienstdoende traumachirurg of NVOT orthopeed-traumatoloogop locatie A staat te opereren terwijl een acute traumapatiënt wordt opgevangen op de SEH van locatie B zonder dat hier een supervisor( ter plekke) voor beschikbaar kan zijn binnen 15 of 30minuten.

In een level 1ziekenhuis staat klaar bij de opvang van een traumapatiënt buiten kantooruren tenminste een AIOS Heelkunde of SEH-artsknmgen de traumachirurg is aanwezig binnen 15 minuten na oproep/activatie traumateam. De traumachirurg is in het bezit van een geldig DSTC certificaat.

 1. Totale overleving (%) werd uitgedrukt in Ws-statistiek, dit was een vergelijking van uitkomst Nederlandse populatie ten opzichte van Amerikaanse populatie. Sinds de invoering van de AIS 2008 is deze vergelijking niet meer mogelijk. Sindsdien wordt de overleving berekend met de Standardized Mortality Rate (SMR) waarbij de vergelijking per ziekenhuis wordt gemaakt met een casemix van de Nederlandse populatie (LTR 2015). Indien de SMR >95% zit, dient het ziekenhuis in samenwerking met het Traumacentrum analyse te verrichten naar deze uitkomst.

Zo gauw andere uitkomstmaten dan mortaliteit beschikbaar zijn, zoals de EQ-5D, dan kunnen deze toegevoegd worden aan de levelcriteria.

Algemeen:

Alle ziekenhuizen, ongeacht het level, dienen te beschikken over een up-to-date traumaprotocol. Dit protocol moet in ieder geval de opvang van traumapatiënten én behandeling van traumatische letsels beschrijven. In het opvangprotocol moeten werkafspraken over de traumaopvang zelf(alle facetten incl personele bezetting) en regionale afspraken / criteria voor bijvoorbeeld overplaatsing naar andere centra binnen de regio (level 1à2à3) vastgelegd zijn.

 

In de levelcriteria staan eisen voor de opvang van traumapatiënten. Voor zowel middelen als personeel geldt dat opschalen vanzelfsprekend toegestaan is, maar afschalen niet. Voor de personele bezetting staat in de huidige levelcriteria de volgende classificatie:

1. gemandateerd basis-/poortarts

2. ANIOS Heelkunde

3. AIOS Heelkunde / SEH-artsknmg

4. chirurg / NVOT orthopeed-traumatoloog

5. NVT traumachirurg

 

Waar in de tabel of brief een bepaalde functie is beschreven, wordt een minimale kwalificatie bedoeld voor het uitvoeren van die specifieke taak.

Indien de EPA’s (Entrusted Professional Activities) beschikbaar zijn voor de opvang en behandeling van traumapatiënten moeten de AIOS, naast de reguliere opleidingseisen en de diverse cursussen, die met succes afgerond moeten zijn, hier ook aan voldoen.

 

Levelcriteria 2018 - 2023 :

Levelcriteria 2018-2022 versie 14-11-2018 authorisatie.xlsx

 

Levelcriteria 2013 - 2018 : (oude versie)

Levelcriteria versie 17 april 2013.xlsx